cropped Going FOrward

free shipping BE*
vanaf €99

14 DAGEN RETOUR

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Going Forward Bikeshop

Adres: Smesstraat 57 9140 Temse

Emailadres: info@goingforwardbikeshop.be

Gsm nummer: +32 474760063

BTW: BE 0748.925.320

IBAN: BE97 7360 6794 7049

1. TOEPASINGSGEBIED

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en elke aankoop die de koper plaatst bij Going Forward Bikeshop. De koper aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

2. OVEREENKOMST

De koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Going Forward Bikeshop. De loutere ontvangst van een bevestigingsmail houdt niet noodzakelijk een definitieve aanvaarding van de bestelling door Going Forward Bikeshop in. Indien Going Forward Bikeshop de bestelling toch niet kan uitvoeren, bijvoorbeeld wegens (quasi-) gelijktijdige bestelling door verschillende kopers van hetzelfde product of voorraadtekorten bij toeleveranciers, informeert Going Forward bikeshop de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van twee weken. De koper kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding indien zijn bestelling niet wordt aanvaard, bijvoorbeeld omdat het bestelde product niet langer voorradig is.

3. AANBOD

Going Forward Bikeshop is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Going Forward Bikeshop is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Going Forward Bikeshop is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering, in welk laatste geval deze voorwaarden, vooraleer de overeenkomst tot stand komt, aan de koper zullen worden meegedeeld.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de koper de totale prijs van de bestelde producten niet heeft betaald, blijven deze eigendom van Going Forward Bikeshop. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de koper vanaf de levering. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Going Forward Bikeshop te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou kunnen leggen.

5. PRIJS EN BETALING

Alle vermelde prijzen zijn geldig gedurende de periode vermeld in onze catalogus of website. Prijzen zijn steeds inclusief BTW, indien van toepassing, en alle andere verplicht door de koper te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Going Forward Bikeshop aanvaardt de volgende kredietkaarten: Mastercard en Visa.

Going Forward Bikeshop aanvaardt de volgende betaalfuncties: Bancontact, sofort , bankoverboeking.

Going Forward Bikeshop is niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten. Going Forward Bikeshop neemt alle nodige maatregelen om alle informatie betreffende betalingen en bestellingen optimaal te beveiligen, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien derden desondanks toch onrechtmatig toegang zouden verwerven tot deze gegevens.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Going Forward Bikeshop beschikt, is de koper ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de koper van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Going Forward Bikeshop zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

6. KORTINGSBONNEN

Kortingsbonnen zijn bonnen die niet kunnen worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes of via de nieuwsbrief. Zij zijn persoonlijk, kunnen niet worden doorgegeven en hun geldigheidsperiode is beperkt in de tijd.
Kortingsbonnen kunnen slechts éénmaal worden verzilverd in het kader van een bestelling,en enkel binnen de gepreciseerde periode.
Een minimale aankoopwaarde kan vereist zijn voor het gebruik van kortingsbonnen.
De waarde van de artikelen moet gelijk zijn aan de waarde van de kortingsbon of de waarde hiervan overschrijden.
Als de kortingsbon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes.
De waarde van kortingsbonnen zal niet in contanten worden uitbetaald, noch zullen zij interest opleveren.
Kortingsbonnen zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd.
Kortingsbonnen kunnen enkel worden verzilverd vóór de bestelling wordt afgerond.
Behoudens andersluidende overeenkomst, is het niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen te cumuleren.

7. LEVERINGEN

De levering geschiedt op de door de koper aangeduide adres, tussen de 3 en 5 werkdagen na betaling binnen België en tussen 3 en 14 werkdagen na betaling binnen Europa.
De vermelde leveringstermijn is louter indicatief en dus geenszins bindend in hoofde van Going Forward Bikeshop. 
Een foutief doorgegeven adres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot extra kosten. De leveringskosten worden steeds afzonderlijk vermeld. 
Geen enkele vertraging van levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Going Forward Bikeshop heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

8. GARANTIE

Going Forward Bikeshop is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de eerste levering. De koper dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan Going Forward Bikeshop mee te delen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan Going Forward Bikeshop binnen de twee maanden na de vaststelling ervan, verliest de koper zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming in te stellen.

Om een beroep te doen op deze garantie, moet de koper het aankoopbewijs kunnen voorleggen en het artikel terugbezorgen aan Going Forward Bikeshop.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur en de garantie is niet overdraagbaar.

9. HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@goingforwardbikeshop.be Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen op herroepingsrecht

“Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.”

“Producten die u via deze webwinkel koopt op aanvraag. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.”

“U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@goingforwardbikeshop.be . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

10. KLACHTEN

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@goingforwardbikeshop.be 

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

11. AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Going Forward Bikeshop niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) schade ingevolge virussen of andere schade aan computers, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de website, of het downloaden van materiaal van de website.

De totale contractuele aansprakelijkheid van Going Forward Bikeshop en haar aangestelden wordt te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag. De totale buitencontractuele aansprakelijkheid van Going Forward Bikeshop en haar aangestelden wordt te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Going Forward Bikeshop werd afgesloten, tenzij de aansprakelijkheid van Going Forward Bikeshop en/of van haar aangestelden voortvloeit uit bedrog, intentionele fout of grove schuld.

Going Forward Bikeshop is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet uitvoering van onze verbintenissen, door gebeurtenissen buiten onze normale controle. 

12. PRIVACY

Going Forward Bikeshop zal in het kader van de (pre-)contractuele relatie met de koper, diens persoonsgegevens verzamelen. De koper geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals gewijzigd). Going Forward Bikeshop treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van de gemaakte bestellingen en reservaties en direct marketing van Going Forward Bikeshop (mogelijk met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief).
Elke klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Going Forward Bikeshop. Elke klant kan zich verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door Going Forward Bikeshop hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van Going Forward Bikeshop. De klant heeft tevens het recht om de aanmelding van Going Forward Bikeshop in het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.
Going Forward Bikeshop neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de koper meegedeelde gegevens te waarborgen. De koper erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Going Forward Bikeshop kan worden verhaald.
De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, zodat Going Forward Bikeshop geen toegang heeft tot deze gegevens.

13. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden voor zover daar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Going Forward Bikeshop kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.
Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de koper van deze nieuwe Voorwaarden.

14. BEWIJS

De koper aanvaardt dat elektronische communicatie en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

15. SPLITSBAARHEID-NIET VERZAKING

Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Iedere bepaling die ongeldig, onwettig of nietig zou worden verklaard, wordt desgevallend geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de uit die bepaling blijkende bedoeling, zonder behept te zijn met enige ongeldigheid, onwettigheid of nietigheid.

Het nalaten op gelijk welk moment door Going Forward Bikeshop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen,zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

16. ALGEMENE CONTACTGEGEVENS

Going Forward Bikeshop is bereikbaar op volgend adres: Smesstraat 57 Temse 9140 , telefonisch op het nummer. +32 474 76 00 63 van maandag tot vrijdag van 09.00uur tot 17.00uur of per e-mail op info@goingforwardbikeshop.be

17. INTULLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Op alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden die op de website van Going Forward Bikeshop terug te vinden zijn, berust auteursrecht. 
Het is niet toegestaan zaken over te nemen of te verspreiden, deze dienen uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik. 
De gegevens zijn en blijven eigendom van Going Forward Bikeshop.

18. TOEPASSELIJK RECHT-BEVOEGDE RECHTER

Alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Dit heeft echter niet tot gevolg dat de koper zijn dwingende rechten zou verliezen die hij zou hebben gehad op grond van het recht dat toepasselijk is indien geen rechtskeuze zou zijn gemaakt. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze Voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde

Algemene verkoopsvoorwaarden eenmanszaak Going forward bikeshop, Smesstraat 57,Temse 9140 

Ondernemingsnummer: BE0748.925.320

Contacteer ons

social media

ontvang onze Nieuwbrief

Copyright 2023 – All rights reserved –
Going Forward Bikeshop

Copyright 2023 – All rights reserved – Going Forward Bikeshop

Another project created by  Website – Renovations